Noves entrades

13/5/13

PLA TAC 2013-2014

 En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC,  es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didàcticopedagògics i curriculars. 


Cal reflexionar-hi!!! Tot cal lligar-ho i aproximar-ho a la nostra realitat, les nostres aspiracions i la línia metodològica i d'ensenyament-aprenentatge.